Bίβλος 4: Oύ φονεύσεις;

9 Ιανουαρίου 2010
Αρθρογράφος: Π


Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα των χωρίων για να δείτε την απόδοση στα Νέα Ελληνικά.

« Βίβλος 3 (Ο κήρυκας της αγάπης) Βίβλος 5 (Περί των Δέκα Eντολών) »

Oύ φονεύσεις, λέει η μία από τις λεγόμενες δέκα εντολές της Παλαιάς Διαθήκης (με τις οποίες μάλλον θα ασχοληθούμε στο επόμενο ποστ της σειράς αυτής). H εντολή αυτή είναι κάπως ανακριβής, αφού το σωστό είναι: ού φονεύσεις εκτός από τις πολλές περιπτώσεις που πρέπει να φονεύσεις, όπως φαίνεται μεταξύ άλλων από τις παρακάτω επιταγές. Tις παραθέτουμε ασχολίαστες - αν τυχόν ζητηθεί μετάφραση ή διευκρίνιση για κάποια, εδώ θα είμαστε.

Έξοδος 21,15:

"ὃς τύπτει πατέρα αὐτοῦ ἢ μητέρα αὐτοῦ, θανάτῳ θανατούσθω."

Όποιος χτυπήσει τον πατέρα του ή την μητέρα του θα τιμωρείται εξάπαντος με θάνατο.

Έξοδος 21,16:

""ὁ κακολογῶν πατέρα αὐτοῦ ἢ μητέρα αὐτοῦ τελευτήσει θανάτῳ."

Όποιος καταραστεί τον πατέρα του ή την μητέρα του θα τιμωρείται εξάπαντος με θάνατο.

Έξοδος 21,17:

"ὃς ἐὰν κλέψῃ τίς τινα τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ καὶ καταδυναστεύσας αὐτὸν ἀποδῶται, καὶ εὑρεθῇ ἐν αὐτῷ, θανάτῳ τελευτάτω."

Όποιος κάνει απαγωγή ανθρώπου, είτε τον πουλήσει είτε βρεθεί να τον κατακρατεί, θα τιμωρείται εξάπαντος με θάνατο.

Έξοδος 21,29:

"ἐὰν δὲ ὁ ταῦρος κερατιστὴς ᾖ πρὸ τῆς χθὲς καὶ πρὸ τῆς τρίτης, καὶ διαμαρτύρωνται τῷ κυρίῳ αὐτοῦ, καὶ μὴ ἀφανίσῃ αὐτόν, ἀνέλῃ δὲ ἄνδρα ἢ γυναῖκα, ὁ ταῦρος λιθοβοληθήσεται καὶ ὁ κύριος αὐτοῦ προσαποθανεῖται."

Αν όμως το βόδι συνήθιζε να χτυπάει, και ο ιδιοκτήτης του ενώ το ήξερε δεν έλαβε τα μέτρα του, και το βόδι σκοτώσει κάποιον άντρα ή γυναίκα, τότε το βόδι θα λιθοβοληθεί, και ο ιδιοκτήτης του θα τιμωρηθεί με θάνατο.

Έξοδος 22,19:

"πᾶν κοιμώμενον μετὰ κτήνους, θανάτῳ ἀποκτενεῖτε αὐτούς."

Όποιος κτηνοβατεί θα θανατώνεται.

Έξοδος 22,20:

"ὁ θυσιάζων θεοῖς θανάτῳ ἐξολοθρευθήσεται, πλὴν Κυρίῳ μόνῳ."

Όποιος θυσιάζει σε άλλους θεούς, εκτός από τον Κύριο και μόνο, θα τιμωρείται με θάνατο.

Έξοδος 35,2:

"ἓξ ἡμέρας ποιήσεις ἔργα, τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ κατάπαυσις, ... πᾶς ὁ ποιῶν ἔργον ἐν αὐτῇ τελευτάτω."

Έξι ημέρες θα εργάζεστε, η έβδομη μέρα όμως θα είναι για σας μέρα ανάπαυσης...Όποιος εργαστεί τότε, πρέπει να υποστεί την ποινή του θανάτου.

Λευιτικό 20,2:

"...ἐάν τις ἀπὸ τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ... ὃς ἂν δῷ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ ἄρχοντι, θανάτῳ θανατούσθω· τὸ ἔθνος τὸ ἐπὶ τῆς γῆς λιθοβολήσουσιν αὐτὸν ἐν λίθοις."

Εαν κάποιος είτε από τους Ισραηλίτες... προσφέρει ένα παιδί του θυσία στον Μολόχ, εξάπαντος θα θανατωθεί. Ο λαός της χώρας πρέπει να τον λιθοβολήσει.

Λευιτικό 20,9:

"ἄνθρωπος, ὃς ἂν κακῶς εἴπῃ τὸν πατέρα αὐτοῦ ἢ τὴν μητέρα αὐτοῦ, θανάτῳ θανατούσθω".

Όποιος καταραστεί τον πατέρα του ή την μάνα του, πρέπει εξάπαντος να θανατωθεί.

Λευιτικό 20,10:

"ἄνθρωπος ὃς ἂν μοιχεύσηται γυναῖκα ἀνδρός, ἢ ὃς ἂν μοιχεύσηται γυναῖκα τοῦ πλησίον, θανάτῳ θανατούσθωσαν, ὁ μοιχεύων καὶ ἡ μοιχευομένη."

Αν ένας διαπράξει μοιχεία με γυναίκα έγγαμη, δηλαδή με τη γυναίκα ενός άλλου, ο μοιχός και η μοιχαλίδα πρέπει εξάπαντος να θανατωθούν.

Λευιτικό 20,11:

"ἐάν τις κοιμηθῇ μετὰ γυναικὸς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ...θανάτῳ θανατούσθωσαν."

Αν κάποιος συνευρεθεί με την γυναίκα του πατέρα του, ... πρέπει εξάπαντος να θανατωθούν.

Λευιτικό 20,12:

"ἐάν τις κοιμηθῇ μετὰ νύμφης αὐτοῦ, θανάτῳ θανατούσθωσαν."

Αν κάποιος συνευρεθεί με την γυναίκα του γιού του, πρέπει και οι δύο εξάπαντος να θανατωθούν.

Λευιτικό 20,13:

"ὃς ἂν κοιμηθῇ μετά ἄρσενος ... βδέλυγμα ἐποίησαν ἀμφότεροι· θανάτῳ θανατούσθωσαν."

Αν κάποιος συνευρεθεί με άντρα ... διαπράττουν και οι δύο πράξη βδελυρή. Πρέπει εξάπαντος να θανατωθούν...

Λευιτικό 20,14:

"ὃς ἂν λάβῃ γυναῖκα καὶ τὴν μητέρα αὐτῆς, ... ἐν πυρὶ κατακαύσουσιν αὐτὸν καὶ αὐτάς,"

Αν κάποιος νυμφευθεί μία γυναίκα και μαζί μ’ αυτή νυμφευθεί και την μητέρα της, ... πρέπει να τους κάψουν στην φωτιά και αυτόν και εκείνες ...

Λευιτικό 20,15-16:

"καὶ ὃς ἂν δῷ κοιτασίαν αὐτοῦ ἐν τετράποδι, θανάτῳ θανατούσθω, καὶ τὸ τετράπουν ἀποκτενεῖτε. καὶ γυνή, ἥτις προσελεύσεται πρὸς πᾶν κτῆνος βιβασθῆναι αὐτὴν ὑπ᾿ αὐτοῦ, ἀποκτενεῖτε τὴν γυναῖκα καὶ τὸ κτῆνος· θανάτῳ θανατούσθωσαν"

Αν ένας άντρας συνευρεθεί με ζώο ή αν μια γυναίκα συνευρεθεί με ζώο, πρέπει εξάπαντος να θανατωθούν, και το ζώο πρέπει να το σκοτώσετε.

Λευιτικό 20,27:

"Καὶ ἀνὴρ ἢ γυνή, ὃς ἂν γένηται αὐτῶν ἐγγαστρίμυθος ἢ ἐπαοιδός, θανάτῳ θανατούσθωσαν ἀμφότεροι· λίθοις λιθοβολήσετε αὐτούς, ἔνοχοί εἰσι."

Κάθε άντρας ή γυναίκα που ασκούν νεκρομαντεία ή μαντεία, πρέπει εξάπαντος να θανατώνονται. Πρέπει να τους λιθοβολούν, και η ευθύνη για το θανατό τους θα είναι δική τους.

Λευιτικό 24,13-16:

"καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων· ἐξάγαγε τὸν καταρασάμενον ... καὶ ἐπιθήσουσι πάντες οἱ ἀκούσαντες τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ λιθοβολήσουσιν αὐτὸν πᾶσα ἡ συναγωγή. καὶ τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ λάλησον καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς· ἄνθρωπος ὃς ἐὰν καταράσηται Θεόν, ἁμαρτίαν λήψεται· ὀνομάζων δὲ τὸ ὄνομα Κυρίου, θανάτῳ θανατούσθω· λίθοις λιθοβολείτω αὐτὸν πᾶσα ἡ συναγωγὴ ᾿Ισραήλ."

Τότε ο Κύριος είπε στον Μωυσή: "Βγάλε έξω από το στρατόπεδο εκείνον που έβρισε• και όλοι όσοι άκουσαν ας βάλουν τα χέρια τους στο κεφάλι του και ας τον λιθοβολήσει όλη η κοινότητα. Έπειτα θα πεις στους Ισραηλίτες: Όποιος βρίσει τον Θεό του θα είναι υπεύθυνος για την τιμωρία της αμαρτίας του. Αυτός που θα βλαστημήσει το όνομα του Κυρίου, πρέπει οπωσδήποτε να θανατωθεί• ολόκληρη η κοινότητα θα τον λιθοβολήσει είτε είναι ξένος είτε είναι Ισραηλίτης. Αφού βλαστήμησε το όνομα του Κυρίου πρέπει να θανατωθεί.

Λευιτικό 24,17:

"καὶ ἄνθρωπος ὃς ἂν πατάξῃ ψυχὴν ἀνθρώπου καὶ ἀποθάνῃ, θανάτῳ θανατούσθω."

Όποιος σκοτώσει άνθρωπο, πρέπει οπωσδήποτε να θανατωθεί.

Δευτερονόμιο 22,13,20-21:

"᾿Εὰν δέ τις λάβῃ γυναῖκα ...καὶ μὴ εὑρεθῇ παρθένια τῇ νεάνιδι, ... ἐξάξουσι τὴν νεᾶνιν ἐπὶ τὰς θύρας τοῦ οἴκου τοῦ πατρὸς αὐτῆς, καὶ λιθοβολήσουσιν αὐτὴν ἐν λίθοις, καὶ ἀποθανεῖται."

Ίσως κάποιος παντρευτεί μία γυναίκα ... και δεν είναι παρθένα ... τότε θα την οδηγήσουν μπροστά στην πόρτα του πατρικού της σπιτιού, και οι άντρες της πόλης θα την θανατώσουν με λιθοβολισμό.

Δευτερονόμιο 22,22:

"Εὰν δὲ εὑρεθῇ ἄνθρωπος κοιμώμενος μετὰ γυναικὸς συνῳκισμένης ἀνδρί, ἀποκτενεῖτε ἀμφοτέρους,".

Αν κάποιος πιαστεί να πλαγιάζει με παντρεμένη γυναίκα, τότε θα θανατωθούν και οι δύο.

Δευτερονόμιο 22,23-26:

"᾿Εὰν δὲ γένηται παῖς παρθένος μεμνηστευμένη ἀνδρὶ καὶ εὑρὼν αὐτὴν ἄνθρωπος ἐν πόλει κοιμηθῇ μετ᾿ αὐτῆς, ἐξάξετε ἀμφοτέρους ἐπὶ τὴν πύλην τῆς πόλεως αὐτῶν καὶ λιθοβοληθήσονται ἐν λίθοις καὶ ἀποθανοῦνται· τὴν νεᾶνιν, ὅτι οὐκ ἐβόησεν ἐν τῇ πόλει, καὶ τὸν ἄνθρωπον, ὅτι ἐταπείνωσε τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον· ... ἐὰν δὲ ἐν πεδίῳ εὕρῃ ἄνθρωπος τὴν παῖδα τὴν μεμνηστευμένην καὶ βιασάμενος κοιμηθῇ μετ᾿ αὐτῆς, ἀποκτενεῖτε τὸν κοιμώμεμον μετ᾿ αὐτῆς μόνον καὶ τῇ νεάνιδι οὐ ποιήσετε οὐδέν."

Αν ένας άντρας συναντήσει στην πόλη μία νέα παρθένα, αρραβωνιασμένη και πλαγιάσει μαζί της, τότε θα τους βάλουν και τους δύο στην πύλη εκείνης της πόλης και θα τους θανατώσουν με λιθοβολισμό΄την νέα επειδή δεν φώναξε για βοήθεια αν και βρισκόταν στην πόλη και τον άντρα επειδή ταπείνωσε τη γυναίκα του συνανθρώπου του. ... Αν, όμως, ο άντρας συναντήσει την αρραβωνιασμένη παρθένα έξω στα χωράφια και την βιάσει, τότε θα θανατωθεί μόνο ο άντρας. Στην νέα δεν θα κάνετε τίποτα.

Συνέχεια...

Το άρθρο έχει δημοσιευτεί στο ιστολόγιο Gravity & the Wind. Επειδή το ιστολόγιο όπου φιλοξενούνται τα άρθρα έκλεισε όταν ήδη είχε αποφασιστεί και ξεκινήσει η αναδημοσίευσή τους, δεν μπορεί να γίνει σχολιασμός στο άρθρο αυτό.